ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί στο Τμήμα μας από το 1997 και αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από προπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα. Από το 2002 μέχρι τις πρόσφατες περικοπές, το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΟΠΑ είχε αυξημένη χρηματοδότηση και συμμετείχε μεγάλος αριθμός φοιτητών/τριών που έφτανε το 30% των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. 

Ας σημειωθεί ότι εκτός από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Πρακτικής, τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στο Πάντειο και δεύτερο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό. Εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και σε αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες (βλ.ιστότοπο Παντείου).

Σκοπός
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΟΠΑ αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας φοιτητών/τριών στην Ελλάδα. Οι ασκούμενοι συνδέουν τη θεωρητική γνώση που αποκόμισαν από τις σπουδές τους με την πρακτική εφαρμογή της σε χώρους εργασίας σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με το χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των λογιστικών γραφείων, των γραφείων μελετών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων Περιφερειακού Σχεδιασμού κ.λπ. Δημιουργούνται, τέλος, μονιμότεροι δεσμοί του Τμήματος με τους χώρους απασχόλησης των αποφοίτων μας. 

Χαρακτηριστικά
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρίμηνη. Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά διενεργούνται συνήθως δύο περίοδοι (τρίμηνοι Κύκλοι) πρακτικής άσκησης, κατά τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/τριες του ΤΟΠΑ που έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα μια μόνον φορά στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών. 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν είναι υποχρεωτική και δε συνδέεται με την εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματική εργασίας. Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε προαιρετική βάση. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αναγνωρίζεται ως εμπειρία και εμφανίζεται στην αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου του φοιτητή αλλά δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

Διαδικασία συμμετοχής
Πριν την έναρξη κάθε κύκλου Πρακτικής Άσκησης, αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος (http://topa.panteion.gr/index.php/praktikh-askhsh/anakinoseis-praktikisκαι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Πρακτικής του Παντείου Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα, η οποία παραμένει αναρτημένη στον ιστότοπο του ΤΟΠΑ για δεκαπέντε (15) ημέρες. Στην Πρόσκληση ανακοινώνεται ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής ο οποίος εξαρτάται από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. 

Εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (praktiki.topa[at]gmail.com) (α) αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, (β) βιογραφικό σημείωμα και (γ) αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. 

Οι προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης περιλαμβάνονται στην πανελλαδική διαδικτυακή πύλη ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/Default.aspx), η οποία διασυνδέει όλους τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι εγγεγραμμένοι όλοι οι φορείς που προσφέρουν θέσεις πρακτικής και επίσης μπορούν να εγγραφούν νέοι φορείς (επιχειρήσεις) στους οποίους ενδιαφέρεται κάποιος φοιτητής να κάνει πρακτική άσκηση. 

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν από το σύστημα ΑΤΛΑΣ τα στοιχεία της συγκεκριμένης θέσης πρακτικής άσκησης στην οποία ενδιαφέρονται να απασχοληθούν και να τη δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Τα στοιχεία πρόσβασης των φοιτητών/τριών στο ΑΤΛΑΣ είναι τα ίδια στοιχεία σύνδεσης που χρησιμοποιούνται στον «Έυδοξο» και την «Ακαδημαϊκή Ταυτότητα». Η εγγραφή σε κάποια θέση στο ΑΤΛΑΣ αποτελεί δήλωση επιθυμίας συμμετοχής και δεν εξασφαλίζει αυτομάτως τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, καθώς ακολουθείται διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. 

Η επιλογή των φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία αποτελείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τους δύο Επόπτες του Προγράμματος Πρακτικής του ΤΟΠΑ. 

Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν: Πρώτον, την ακαδημαϊκή επίδοση έως τη στιγμή της υποβολής αίτησης (με προτεραιότητα να δίδεται στους φοιτητές που οφείλουν τα λιγότερα υποχρεωτικά μαθήματα). Δεύτερον, το έτος σπουδών (με προτεραιότητα στους παλαιότερους φοιτητές). Τρίτον, συνεκτιμάται θετικά η συνολική βαθμολογική επίδοση, η γνώση ξένων γλωσσών και ο χειρισμός Η/Υ. 

Τα αποτελέσματα της επιλογής των φοιτητών και των φοιτητριών αναρτώνται στο ιστότόπο του ΤΟΠΑ (http://topa.panteion.gr/index.php/praktikh-askhsh/anakinoseis-praktikis). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μόνον στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΤΟΠΑ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση η οποία δεν εντάσσεται στο Πρόγραμμα.

Χρηματοδότηση
Το Πρόγραμμα Πρακτικής συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους. Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 η Πρακτική Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί βάσει του Προγράμματος “Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018” της Πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615

Η ασφαλιστική κάλυψη των ασκουμένων φοιτητών/τριών έναντι εργατικού ατυχήματος, καθώς και η μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών/τριών καλύπτεται από τους πόρους του Προγράμματος και καταβάλλεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης όπως και ο αριθμός των ασκουμένων εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους.

Αξιολόγηση Προγράμματος
Με το πέρας του Κύκλου Πρακτικής, ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται να υποβάλλει στο ΤΟΠΑ και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (α) έκθεση επίδοσης με περιγραφή του έργου που εκτέλεσε ο/η ασκούμενος/η, (β) φύλλο αξιολόγησης του ασκούμενου, (γ) βεβαίωση υλοποίησης με τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. 

Επίσης, οι ασκούμενοι οφείλουν να υποβάλλουν (α) έκθεση πεπραγμένων και (β) φύλλο αξιολόγησης στα οποία καταγράφονται οι εντυπώσεις τους από την πορεία της Πρακτικής Άσκησης. 

Τέλος, ο επιστημονικός υπεύθυνος συντάσσει έκθεση αξιολόγησης του Κύκλου Πρακτικής του Προγράμματος. 

Ας σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία καθώς οι φοιτητές/τριες είναι ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, όπως και οι συνεργαζόμενοι φορείς. Το Πρόγραμμα Πρακτικής του ΤΟΠΑ έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (κατατάσσεται στο ανώτερο 15% των πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Ελλάδα). Τέλος, συνεργαζόμενοι φορείς προσφέρουν σε ασκούμενους συνέχιση της εργασιακής σχέσης μετά τη λήξη του Προγράμματος σε ποσοστό που φτάνει το 15-20%.

Υποστήριξη
Στο Πάντειο λειτουργεί κεντρικό γραφείο Πρακτικής Άσκησης και επίσης γραφείο Πρακτικής του ΤΟΠΑ για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών και το συντονισμό του Προγράμματος. Επίσης, διοργανώνονται συναντήσεις πριν την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια του κάθε Κύκλου Πρακτικής του Προγράμματος.

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΟΠΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  praktiki.topa[at]gmail.com

Επιστημονικά υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Ντεγιαννάκης

Επόπτης: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Αυδίκος

Επόπτης: Επίκουρος Καθηγήτρια Αναστασία Ψειρίδου