ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει τα εξής όργανα διοίκησης:
 

1. Η Συνέλευση του Τμήματος
Η Συνέλευση αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα 25 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και από 1 εκπρόσωπο των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.
Βασικές αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τμήματος είναι:
Η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος και της τήρησης των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, καθώς και ο καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του τμήματος, όπως η κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών και η διατύπωση γνώμης για κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τμήματος.
 

2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο Καθηγητής Θεοδόσιος Παλάσκας, για διετή θητεία (2018-19 και 2019-20) από 13/2/2018, (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 73/13.2.2018)
Ο Πρόεδρος του Τμήματος: i) Συγκαλεί τη Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών, ii) εισηγείται στη Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, iii) τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, iv) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης, v) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και vi) προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.

 

3. Ο Aναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος
Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ.Στέλλα Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη, για διετή θητεία (2018-19 και 2019-20) από 13/2/2018, (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Ο.Δ αρ.73/12.2.2018)
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας. Συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος το οποίο απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, β) τους Διευθυντές των Τομέων, γ) έναν (1) από τους τρεις (3) εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών που υποδεικνύεται από τους ίδιους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος ζητήματα αρμοδιότητάς της και επεξεργάζεται ζητήματα που παραπέμπονται σε αυτό από την τελευταία. Στην αρμοδιότητά του ανήκει, επίσης, κάθε θέμα για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την παροχή γνώμης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο Τμήματος.
 

4. Οι τομείς του τμήματος

Το Τμήμα μας έχει δύο τομείς:

- Τον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας, η Γενική Συνέλευση του οποίου απαρτίζεται από 7 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.
- Τον Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης, η Γενική Συνέλευση του οποίου απαρτίζεται από 17 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.
 

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της η Γ.Σ. του Τομέα:
- Εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα.
- Συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος
- Υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.
- Κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.
- Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα.

 

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος Διευθυντής του Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης εκλέχθηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Αν. Καραγάνης.
 

Για τον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας Διευθυντής εκλέχθηκε η Επίκουρος Καθηγήτρια Αν. Ψειρίδου
 

Αρμοδιότητες του Διευθυντή του Τομέα είναι να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να προεδρεύει των εργασιών της και να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
   

ΟΡΓΑΝΑ Π.Μ.Σ (Ν. 3685/2008 Αρθρ. 2)
Για την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

 

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ)
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του
Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών
του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος, και ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ .Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
 

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. του Τμήματος μας είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Στοφόρος Χρυσόστομος.

  

Μέλη συνέλευσης του τμήματος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Καθηγητές

1.  Δεδουσόπουλος Απόστολος

2.  Δούβλης Βασίλειος 

3.  Λυμπεράκη Αντιγόνη

4.  Μπίθας Κωνσταντίνος

5.  Παλάσκας Θεοδόσιος (Πρόεδρος Τμήματος 2018-20)

6.  Παπαδάκη-Γιώτη Όλγα

7.  Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος.

8.  Ροβολής Αντώνιος

9.  Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία

10.Τασόπουλος Αναστάσιος

11.Ψυχάρης Ιωάννης 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

1.  Κυβέλου- Χιωτίνη Στέλλα-Σοφία (Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος 2018-20)

2.  Λιάπης Κωνσταντίνος

3.  Ντεγιαννάκης Σταύρος

4.  Πλασκοβίτης Ηλίας (μερικής απασχόλησης)

5.  Στοφόρος Χρυσόστομος

6.  Τσέλιος Βασίλειος

 

Επίκουροι καθηγητές

1.  Αυδίκος Βασίλειος

2.  Δεληθέου Βασιλική

3.  Καραγάνης Αναστάσιος (Δ/ντης Τομέα Π.Ε.)

4.  Κεραμίδου Ιωάννα

5.  Μιμής Αγγελος

6.  Σιουρούνης Γρηγόριος

7.  Ψειρίδου Αναστασία (Δ/ντης Τομέα Π.Ο.)

 

Λέκτορας

1.  Αρακελιάν Βεανούς

 

Ε.Ε.Π.

1.  Στέφανσον Χέλγκα

 

Ε.ΔΙ.Π

1.  Καντιάνης Δημήτριος

2.  Ιεραπετρίτης Δημήτριος

 

Ε.ΤΕ.Π

1.  Κατσαντώνη Ανδριάνα

2.  Κουτσούρης Σπυρίδων

 


 

Μέλη γενικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του τμήματος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Καθηγητές

1.  Δεδουσόπουλος Απόστολος

2.  Δούβλης Βασίλειος 

3.  Λυμπεράκη Αντιγόνη

4.  Μπίθας Κωνσταντίνος

5.  Παλάσκας Θεοδόσιος (Πρόεδρος Τμήματος 2018-20)

6.  Παπαδάκη-Γιώτη Όλγα

7.  Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος.

8.  Ροβολής Αντώνιος

9.  Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία

10.Τασόπουλος Αναστάσιος

11.Ψυχάρης Ιωάννης 

 

Αναπληρωτές καθηγητές

1.  Κυβέλου- Χιωτίνη Στέλλα-Σοφία (Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος 2018-20)

2.  Λιάπης Κωνσταντίνος

3.  Ντεγιαννάκης Σταύρος

4.  Πλασκοβίτης Ηλίας (μερικής απασχόλησης)

5.  Στοφόρος Χρυσόστομος

6.  Τσέλιος Βασίλειος

 

Επίκουροι καθηγητές

1.  Αυδίκος Βασίλειος

2.  Δεληθέου Βασιλική

3.  Καραγάνης Αναστάσιος (Δ/ντης Τομέα Π.Ε.)

4.  Κεραμίδου Ιωάννα

5.  Μιμής Αγγελος

6.  Σιουρούνης Γρηγόριος

7.  Ψειρίδου Αναστασία (Δ/ντης Τομέα Π.Ο.)

Λέκτορας

1.  Αρακελιάν Βεανούς

 


Aρχή της σελίδας