ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ


 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Tο Tμήμα Oικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης που ιδρύθηκε το 1989, προσφέρει εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μετα-διδακτορικό επίπεδο. Ανήκει στην ομάδα των Οικονομικών Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Κύριο σκοπό του Τμήματος συνιστά η ευρεία και σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική και την Περιφερειακή Επιστήμη. Η κεντρική παιδευτική και θεωρητική ”φιλοσοφία'' του Τμήματος στηρίζεται στην άποψη ότι η ανάλυση των οικονομικών αποτελεί πολυσύνθετη κοινωνική διαδικασία της οποίας οι κρίσιμες διαστάσεις είναι, η διαδικασία της επιλογής σε μίκρο επίπεδο,- καταναλωτής, παραγωγός και κράτος,- σε μάκρο επίπεδο η κλειστή και ανοιχτή οικονομία, κράτος, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και σε χωρικό επίπεδο για τη βελτίωση της οικονομικής μεγέθυνσης-ευημερίας και ανάπτυξης.

Με βάση αυτό το θεωρητικό και αξιακό πλέγμα το πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται στη βάση δυο παράλληλων και ισοδύναμων αξόνων: τον άξονα της οικονομικής επιστήμης και τον άξονα της περιφερειακής επιστήμης. Ο πρώτος άξονας παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εμπέδωση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης που διδάσκονται στα οικονομικά Τμήματα, όπως Μικρο-οικονομική και Μακρο-Οικονομική Θεωρία, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής Ανάλυσης κ.λπ. Ο δεύτερος άξονας εφοδιάζει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης, με την ευρεία έννοια, στην οποία περιλαμβάνονται τα αντικείμενα τη Αστικής και Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής, της Επιλογής Τόπου Εγκατάστασης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, των Μεταφορών, του Περιβάλλοντος, της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, της Πολιτιστικής Ανάπτυξης, της Αστικής και Οικονομικής Γεωγραφίας, του Θεσμικού Πλαισίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. Οι δύο αυτοί άξονες συνεπικουρούνται από την οργάνωση ενός τρίτου, ο οποίος επικεντρώνεται σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες ποσοτικές μεθόδους οικονομικής ανάλυσης και ποσοτικών εργαλείων και μεθόδων. Πιο συγκεκριμένα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στον τρίτο άξονα είναι, τα Μαθηματικά, η Στατιστική, η Οικονομετρία, οι ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης και η Πληροφορική καθώς και άλλες ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης που έχουν ιδιαίτερη εφαρμογή στην ανάλυση θεμάτων της οικονομικής και περιφερειακής επιστήμης. Οι γνώσεις που παρέχονται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών δίνουν ευρείες και βάσιμες δυνατότητες, βάσει των καταγεγραμμένων δεδομένων των αποφοίτων μας, συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στο Τμήμα μας όσο και σε οποιοδήποτε άλλο οικονομικό τμήμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει για είκοσι και πλέον χρόνια (παλαιότερα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα γνωστικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης και της εφαρμοσμένης οικονομικής. Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνωστικών αντικειμένων, επιλεγμένων έτσι ώστε να υποστηρίζουν τόσο τα ερευνητικά / ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των υποψηφίων που θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν για διδακτορία, όσο και τα επιστημονικά εφόδια όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στα πάντα επίκαιρα θέματα της εφαρμοσμένης οικονομικής και διοίκησης, του σχεδιασμού προγραμμάτων οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, του χωρικού σχεδιασμού κ.α. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το Π.Μ.Σ. αποτελεί Διεπιστημονικό Πρόγραμμα στο οποίο γίνονται δεκτοί, μετά από διαδικασία αξιολόγησης, πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της χώρας και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), με τίτλο: «Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη», με Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις ως ακολούθως:

1) «Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Διοίκηση»,
2) «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», με Ειδικεύσεις:
    α) «Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός» και
    β) «Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων».

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργούν το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, το Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών και το Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης έχουν δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Eγγράφονται στο Oικονομικό Eπιμελητήριο Eλλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου. Eπίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Eλλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ), που κινείται στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ειδικότητας του περιφερειολόγου σε περιπτώσεις όπως προκηρύξεις ειδικών θέσεων στην Tοπική Aυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο Tομέα, προσδιορισμού ειδικοτήτων για τη σύνθεση ομάδων μελετών και ερευνητικών έργων κ.λπ. Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Tμήματος απασχολούνται σε Ελληνικές και Διεθνείς τράπεζες (JPMorgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, κλπ), σε εγχώριες και διεθνείς (KPMG, PwC, Delloite κλπ) επιχειρήσεις συμβούλων, ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών, ως στελέχη Γραφείων Mελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, κλπ. Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Eπιχειρήσεων και Oργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την οικονομία, τους κλάδους της οικονομίας, δάνεια, ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Tοπικής Aυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης. Επίσης, έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ευρείς ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα εφαρμοσμένης οικονομίας και ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.